Bas beti
 
 
Kolledj tariyxi
 
 
Pedagogikaliq ja'ma't
 
 
Tayarlanatug'n qaniygeler
 
 
Jetiskenlikler
 
 
Oqiw a'debiyatlar
 
 
Perpektivalar
 
 
Ìaterialliq baza
 
 
Fotogaleiya
 
 
Ma'nzil
 
 

    Xosh kelibsiz!

 

           Bizin’ No’kis politexnika kasip-o’ner kolledjimizde usı hu’kimetlik nızamlardı basshılıqqa ala otırıp, Respublikamizdın’ xalıq xojalıg’ı tarawlarına qa’nigeler tayarlap beriw maqsetinde jumıslar alıp barılmaqta. Kolledjimizdın’ tırnag’inın’ qalanıwının’ tariyxına na’zer taslaytug’ın bolsaq, bul oqıw ornı tiykarınan respublikamızg’a  temir jol tarawın rawajlandırıwg’a  qa’nigelerdi tayarlap beriw maqsetinde, 1979-jılı sentyabr ayında ¹15 No’kis qalalıq orta ka’sip texnikalıq ushilishesi bolıp jumıs baslag’an edi.

            Mine onnan berli de 20 jıldan aslam waqıt o’tti. Usı o’tken da’wir ishinde oqıw da’rgayınan neshshe-neshshe du’rkin jaslar bilim alıp, qanatların qataytıp, respublikamızdın’ xalıq xojalıglarının’ tu’rli tarawlarında jumıs islew ushın jollama aldı. Al, 1984-jılı ulıwma bilim beretug’ın ha’m ka’siplik  mekteplerin reformalaw ha’m O’zbekstan Respublikası Ma’mleketlik ka’siplik bilim beriw orayının’ 1984-jıl 2—avgusttag’ı  137-sanlı buyrıg’ına muwapıq sol jıldın’ 1- sentyabrinen baslap  ¹15 orta ka’sip-texnikalıq ushilishesı, ¹30 orta ka’sip texnikalıq ushilishesi bolıp qayta du’zildi. Elimiz g’a’rezsizligine iye bolg’annan keyin bilimlendiriw salasında da reformalastiriwda tu’pkilikli burılıs jasaldı. Usıg’an baylanislı 1998-jılı 23-sentyabrde O’zbekstan Respublikası Ministrler Kabinetinin’ ¹ 406 “Akademiyalıq litseyler menen ka’sip-o’ner kolledjlerinin’ materiallıq texnikalıq bazasın bekkemlew boyınsha qarjı menen ta’miyinlew haqqındag’ı” qararına muwapıq bizin’ burıng’ı ¹30 orta arnawlı ka’sip-o’ner mektebi, No’kis politexnika ka’sip-o’ner kolledji  qayta du’zildi. Kolledjimizdin’ qayta du’ziliwine baylanıslı ja’ma’a’timiz aldına u’lken juwapkershilikli wazıypalar qoyıldı. Kolledjimizde oqiwshı jaslardın’ bilim alıwı ushın sharayatlar jaratıw tiykarında oqıw bo’limlerin bezew ko’rgizbeli qurallar tayarlaw texnikalıq jaqtan oqıtıw a’sbap-u’skeneleri menen tolıqtırıw jumısları jaqsı jolg’a qoyılıp atır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 © 2006Íóêóññêèé ïîëèòåõíè÷åñêîå ïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåäæ.   www.QMU.uz/basqarma/24